Dekorasyonda Renk Seçimleri

Mavi en sempatik en ne?eli en al?ml? en romantik?en s?cak en ??k b?t?n enleri toplamay? ba?arabilen en g?zel renk bu g?zel renge bizlerde burada yer vermek istedik Mavi rengi ve tonlar? ile ?ok ??k ?ok romantik i? a??c? ve ho? ortamlar olu?turabilirsiniz i?te size ?nerilerimiz. Rahatlat?c? ?zelli?e sahip olan s?cak maviler, i?erisinde biraz k?rm?z? bar?nd?r?r. G?ven ve samimiyet duygusunu artt?ran bu tonlar, evlerde ?zellikle salon ve mutfaklarda kullan?lmal?d?r. So?uk maviler: Sar? tonlar? i?eren so?uk maviler, sakinle?tirici etkileri sayesinde zaman?n daha kolay ge?mesini sa?lar ve uyuman?za yard?mc? olur. So?uk mavi tonlar?, yatak odas? ve banyolar i?in idealdir. Feng Shui?de mavi: Evinizi dekore ederken Feng Shui?den yard?m almay? unutmay?n! Mavinin hangi tonunu nerede kullanman?z gerekti?ini bilirseniz, evinizde huzuru k?sa s?rede yakalars?n?z. Eski bir ?in ??retisi olan Feng Shui, renk ve desenlerin ya?am enerjisi ?zerindeki etkilerine dikkat ?eker. Evinize g?ky?z?n?n sonsuzlu?unu ve mutlulu?unu getiren mavi, muhte?em bir Feng Shui rengi olarak bilinir. Feng Shui?ye g?re s?cak mavi tonlar, sa?l?kl? ya?am? ve aileyi simgeledi?i i?in evin ?zellikle do?u cephesinde, so?uk mavi ve tonlar? ise zihni a?t??? i?in daha ?ok ?al??ma odalar?nda kullan?l?r. MAV?Y? HANG? RENKLER ?LE KOMB?NE EDEB?L?RS?N?Z? Do?al hayat (Mavi ? ye?il ? gri) Ya?am alanlar?n?za do?al bir g?r?n?m katmak i?in maviyi ye?il ile bir arada kullan?n. Daha g?steri?li bir g?r?n?m elde etmek i?in griden faydalan?n. ?arp?c? (K?rm?z? ? mavi ? sar?) S?cak k?rm?z? tonlar?n? yumu?atmak i?in deniz mavisini tercih edin. ?ddial? mekanlar yaratmak istiyorsan?z, mavi ve sar?n?n c?retkar z?tl??? tam size g?re! Marin etkisi (Mavi ? beyaz) Ferah mekanlar i?in koyu maviyi mutlaka beyaz ile hareketlendirin. Aksesuarlarda sar?, pembe, griyi kullanabilirsiniz. Arkada? canl?s? (Turkuaz ? bej) G?ky?z? mavisi ya da turkuaz rengini a??k kahverengi ve bej ile kombine ederek daha s?cak ve samimi ya?am alanlar? yarat?n. MAV? MOB?LYA ALIRKEN NELERE D?KKAT ETMEL?S?N?Z? ? Geni? mekanlar i?in sat?n alaca??n?z mobilyalar, koyu mavi tonlarda olabilir. Dar alanlarda daha geni? ve havadar bir g?r?n?m elde etmek i?in mavinin a??k tonlar?n? tercih edin. ? Mavinin beyaz ile olan muhte?em uyumunu g?rmezden gelemeyiz. Fakat ah?ab?n s?ms?cak dokular?n?n da mavilerle muhte?em bir g?r?n?m kazanaca??n? akl?n?zdan ??karmay?n. ? Mavi koltuklar? a??k duvar renkleri ile bir arada kullanarak yal?n bir g?r?n?m elde edebilirsiniz. Zaman zaman arzulad???n?z hareketi ise yerle?tirece?iniz kontrast renklerdeki yast?klarla yakalay?n. MAV? EV AKSESUARLARI SE?MEN?N ?NCEL?KLER? ? Evinizde bulunan par?alar ile kombinlemek ?zere mavi bir aksesuar sat?n alacaksan?z, malzemelerinin ayn? olmas?na ?zen g?sterin. Gruplarken seramik ve camlar? ayr? k??elere yerle?tirin. ? Se?ti?iniz mavi aksesuar b?y?k boyutlu ise onu tek ba??na sergileyin. Hem sade hem de iddial? bir g?r?n?m elde edebilirsiniz. ? Ayd?nl?k bir salonunuz var ise, ?zellikle cam aksesuarlar? tercih edin. G?n????? mavi ile bulu?tu?unda evinizde olu?an g?z kama?t?r?c? ???lt?lar, ya?am alan?n?z?n auras?n? bir anda de?i?tirecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir